Nie pamiętasz hasła? Sprawdź wiadomości SMS
Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta TapOn abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.
Kod autoryzujący sms do zmiany hasła został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.
Masz już konto TapOn? Zaloguj się
Rejestracja
Twoje konto zostało założone. Aby dokończyć rejestrację kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli posiadasz kod polecający wprowadź go tutaj:

Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Aktywacja konta
Masz już konto TapOn? Zaloguj się    Nie masz konta? Zarejestruj się
Zmiana hasła
Masz już konto TapOn? Zaloguj się Nie pamiętam hasła
Jeśli zarejestrowałeś się na tablecie w punkcie partnerskim TapOn używając numeru telefonu
Dokończ rejestrację

REGULAMIN
KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SYSTEMU TapOn

I. AKCEPTACJA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem koniecznym korzystania przez Użytkownika z Systemu TapOn, rejestracji, utworzenia Konta Użytkownika, pobrania i zainstalowania oprogramowania służącego do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika oraz korzystania z Karty Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika a także zapisania na Koncie Użytkownika Punktów i aktywności w postaci nabycia towarów i usług a także otrzymania Nagród jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i Polityką Prywatności, zaakceptowanie ich postanowień oraz zobowiązanie się przez Użytkownika do ich stosowania. W razie wątpliwości uznaje się, że założenie Konta Użytkownika, zainstalowanie na Smartfonie aplikacji służącej do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika lub rejestracja Karty Użytkownika są równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Bez akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności nie ma możliwości korzystania z Systemu TapOn.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Systemu TapOn,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarządzającego, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów określonych Polityką Prywatności
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Zarządzającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu TapOn.
 3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na akceptację Regulaminu, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Zarządzającym, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta Użytkownika oraz utratą możliwości korzystania z Systemu TapOn.

II. DEFINICJE

Karta Użytkownika – karta plastikowa lub z innego rodzaju tworzywa, zawierająca naniesiony na jej powierzchnię Kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym.

Kod QR - graficzny kod generowany indywidualnie dla każdego Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika i jego Konta Użytkownika poprzez Tablet i spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym.

Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Systemie TapOn, o którym mowa w pkt VI Regulaminu

Meldunek – publiczne oznaczenie przez Użytkownika swojej obecności w punkcie handlowym Przedsiębiorcy, na portalu społecznościowym, z którym Użytkownik powiązał swoje Konto Użytkownika w Systemie TapOn. Warunkiem Meldunku jest dostosowanie przez Użytkownika posiadanych, w ramach konta na portalu społecznościowym, ustawień prywatności.

Mobilna Karta Użytkownika – elektroniczny odpowiednik Karty Użytkownika; zawierająca Kod QR w wersji elektronicznej, umożliwiająca Użytkownikowi spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym, generowana na Smartfonie poprzez instalację odpowiedniego oprogramowania dostępnego dla Użytkowników na stronie www.tapon.pl;

Nagroda – przewidziana w Programie Lojalnościowym usługa, produkt lub rabat otrzymywany przez Użytkownika w przypadku spełnienia warunków określonych w Programie Lojalnościowym;

Polityka Prywatności – dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy oferowany Użytkownikom, zarejestrowany w Systemie TapOn i posiadający panel do zarządzania umieszczony na stronie internetowej www.tapon.pl, umożliwiający uzyskanie Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług przez Użytkowników i zapisanie ich na Koncie Użytkownika oraz wymianę ich na Nagrody określone w danym Programie Lojalnościowym, po uzyskaniu określonej w tym Programie Lojalnościowym liczby Punktów lub zgromadzenia na Koncie Użytkownika odpowiedniej ilości lub wartości aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub po spełnieniu innych określonych w tym programie lojalnościowym warunków;

Statusy – ustalone przez Zarządzającego poziomy, do których przynależą Użytkownicy. Posiadanie danego Statusu zależy od ilości Punktów Statusowych uzyskanych przez Użytkownika w ramach aktywności w postaci nabywania towarów i usług oraz meldunki w punktach handlowych Przedsiębiorców oraz wypełnianie ankiet;

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz Użytkowników, który przystąpił do Systemu TapOn, oferujący Program Lojalnościowy;

Punkty – punkty przyznawane Użytkownikowi po spełnieniu określonych warunków oznaczonych w Programach Lojalnościowych i zapisywane na Kontach Użytkowników w ramach danego Programu Lojalnościowego;

Punkty Statusowe – punkty przyznawane Użytkownikom przez Zarządzającego po spełnieniu określonych przez Zarządzającego aktywności w postaci nabywania towarów i usług oraz meldunki w punktach handlowych Przedsiębiorców, wypełnianie ankiet, uzupełnienie danych osobowych, zaproszenie znajomych do zarejestrowania się do Systemu TapOn i inne, jakie Zarządzający może określić zarządzając Systemem.

Regulamin TapOn - niniejszy regulamin;

Smartfon - przenośne mobilne urządzenie posiadające odpowiednie oprogramowanie i spełniające odpowiednie warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu TapOn;

System TapOn – system umożliwiający Przedsiębiorcom tworzenie Programów Lojalnościowych, promocji, badań opinii konsumenta, bazy zdjęć oraz dający dostęp do analiz, a Użytkownikom dostęp do Programów Lojalnościowych, promocji, badań opinii konsumenta, profilów biznesowych generowanych przez Przedsiębiorców oraz historii transakcji;

Tablet – tablet zainstalowany w punkcie handlowym Przedsiębiorcy, za pośrednictwem którego następuje zapisywanie przez Użytkowników Punktów, lub zapisywanie nabycia usługi lub towaru na Kontach Użytkownika w ramach Programów Lojalnościowych,

Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat - posiadająca Konto Użytkownika lub dokonująca pobrania i zainstalowania na Smartfonie oprogramowania służącego do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika lub dokonująca rejestracji Karty Użytkownika;

Zarządzający – Profit Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427686, NIP 537-26-24-001.

III. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin reguluje funkcjonowanie Systemu TapOn, w szczególności:

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TapOn

 1. W ramach Systemu TapOn Użytkownicy, poprzez przystąpienie i uczestnictwo w Programach Lojalnościowych, poprzez nabywanie towarów lub usług lub Meldunek, zdobywają do danego Programu Lojalnościowego Punkty lub zbierają na Kontach Użytkowników określoną ilość lub wartość nabytych towarów lub usług.
 2. Punkty, wartość i ilość towarów oraz usług są zapisywane na Kontach Użytkowników w ramach odpowiednich Programów Lojalnościowych.
 3. Po uzyskaniu określonych w ramach danego Programu Lojalnościowego: ilości Punktów, liczby zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług lub wartości zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług, Użytkownik jest uprawniony do odbioru/uzyskania Nagrody określonej w danym Programie Lojalnościowym.
 4. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu TapOn oraz oprogramowania stworzonego przez Zarządzającego w ramach Systemu TapOn jest Zarządzający. Użytkownik nie ma uprawnień do powielania, kopiowania, modyfikowania, obrotu, udostępniania, tłumaczenia ani jakiegokolwiek wykorzystywania praw autorskich Zarządzającego, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie i w granicach określonych w Regulaminie.
 5. Zarządzający uprawniony jest do administrowania Systemem TapOn, wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Systemu TapOn oraz likwidacji Systemu TapOn.

V. KORZYSTANIE Z SYSTEMU TapOn PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu TapOn wymaga:
  1. zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowania ich treści;
  2. posiadania Karty Użytkownika lub wygenerowania samodzielnie Mobilnej Karty Użytkownika,
  3. utworzenia przez Użytkownika Konta Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,
  4. wybrania dowolnej ilości Programów Lojalnościowych dostępnych w Systemie TapOn, oferowanych przez Przedsiębiorców i przystąpienia do nich.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu TapOn a także Karty Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika w sposób nienaruszający i nieograniczający praw przysługujących Zarządzającemu ani osobom trzecim oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu TapOn oraz Karty Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż koszty połączenia z Internetem celem uzyskania dostępu do Konta Użytkownika ponosi Użytkownik.
 4. Korzystanie z Systemu TapOn wymaga podania numeru telefonu komórkowego, na który będzie przesyłany kod PIN do autoryzacji wymiany przy otrzymywaniu Nagród.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik jest jednocześnie Przedsiębiorcą, ponosi on koszty zgodnie z umową zawieraną między nim jako Przedsiębiorcą a Zarządzającym.
 6. Zarządzający nie ponosi ani nie zwraca kosztów zapewnienia Użytkownikowi Smartfona.

VI. KARTA UŻYTKOWNIKA I MOBILNA KARTA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może otrzymać Kartę Użytkownika w punkcie handlowym Przedsiębiorcy. Otrzymanie Karty Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyczerpania Kart Użytkownika u danego Przedsiębiorcy lub z tytułu innych przyczyn uniemożliwiających Użytkownikowi otrzymanie Karty Użytkownika w danym punkcie handlowym Przedsiębiorcy.
 3. Zbieranie na Karcie Użytkownika Punktów oraz zapisywanie nabycia towaru lub skorzystania z usługi w danej ilości lub wartości wymaga rejestracji Karty Użytkownika, zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowania ich treści oraz podania adresu e-mail.
 4. Zbieranie na Karcie Użytkownika Punktów oraz zapisywanie nabycia towarów lub skorzystania z usług nie wymaga założenia Konta Użytkownika, jednakże Konto Użytkownika jest niezbędne do wymiany Punktów oraz zapisanych aktywności w postaci nabycia towarów i usług na Nagrody.
 5. Rejestracja Karty Użytkownika następuje w punkcie handlowym Przedsiębiorcy.
 6. Użytkownik może utworzyć samodzielnie Mobilną Kartę Użytkownika, poprzez jej wygenerowanie na Smartfonie, za pomocą aplikacji dostępnej pod linkami dostępnymi na stronie www.tapon.pl. Do utworzenia Mobilnej Karty Użytkownika wymagane jest posiadanie Konta Użytkownika, które można utworzyć także poprzez aplikację. Poprzez instalację odpowiedniej aplikacji na Smartfonie Użytkownik wygeneruje Kod QR na Smartfonie.
 7. Do Konta Użytkownika może przynależeć więcej niż jedna Kart Użytkownika i jedna Mobilna Karta Użytkownika. Użytkownik może zamiennie korzystać z Kart Użytkownika przypisanych do jednego Konta Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika. Utrata Karty Użytkownika lub Mobilnej Karty Użytkownika, ani zamiana Karty Użytkownika na Mobilną Kartę Użytkownika (i na odwrót) nie wpływa na stan posiadania Punktów i zapisanych na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów i usług.
 8. Utworzenie Mobilnej Karty Użytkownika jest bezpłatne.

VII. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika następuje w drodze rejestracji Użytkownika oraz spełnienia innych warunków, określonych w Regulaminie. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptacji.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej. Użytkownik na formularzu rejestracyjnym podaje adres e-mail oraz hasło do swojego Konta Użytkownika oraz, po zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności, poprzez zaznaczenie właściwego pola na formularzu, składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i o akceptacji ich treści. Aktywacja Konta Użytkownika następuje poprzez link aktywacyjny, przesłany Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie konta może nastąpić poprzez połączenie z portalem społecznościowym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, które nie naruszają jakichkolwiek praw lub interesów osób trzecich.
 4. Po utworzeniu i aktywacji Konta Użytkownika, zalogowanie się do niego następuje poprzez podanie loginu (adresu e-mail wykorzystywanego przy utworzeniu Konta Użytkownika) oraz hasła podanego przy utworzeniu Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik może zmieniać hasło dostępu do Konta Użytkownika będąc zalogowanym do Konta Użytkownika. W razie utraty hasła Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Użytkownika poprzez podanie adresu loginu (adresu e-mail), na który zostanie przesłany e-mail umożliwiający dostęp do Konta Użytkownika – wówczas, po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik powinien zabezpieczyć odpowiednio swój dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ustalenie na nowo hasła.
 6. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość:
  • dostępu do mapy Przedsiębiorców;
  • uzyskania informacji o Programach Lojalnościowych;
  • wglądu w dane Użytkownika, w ramach Programów Lojalnościowych, w których Użytkownik bierze udział, w tym: uzyskania informacji o ilości zebranych Punktów, ilości i wartości nabytych towarów lub usługach, z których skorzystał Użytkownik – odpowiednio do Programów Lojalnościowych, a także o dostępnych Nagrodach, w ramach poszczególnych Programów Lojalnościowych;
  • sprawdzania historii aktywności w ramach Programów Lojalnościowych;
  • zdobytych Statusach;
  • aktualizacji oraz zmiany danych Użytkownika;
  • Meldunków w punktach handlowych Przedsiębiorców;
  • odczytywania wiadomości, odpowiadania na wiadomości od Zarządzającego i Przedsiębiorców;
  • powiązania Konta Użytkownika z kontami Użytkownika na portalach społecznościowych, wyznaczonych przez System TapOn;
  • odpowiadania na ankiety przesłane za pomocą Systemu TapOn;
 7. Zarządzający uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z Systemu TapOn, Karty Użytkownika, Mobilnej Karty Użytkownika lub oprogramowania służącego do jej wygenerowania w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz postanowieniami Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownikapraw osób trzecich, praw autorskich, przysługujących Zarządzającemu lub osobie trzeciej albo podania nieprawdziwych danych w formularzu danych osobowych, a także w przypadku naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 8. Zarządzający gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

VIII. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

 1. W ramach Systemu TapOn Użytkownik może przystąpić i uczestniczyć w Programach Lojalnościowych stworzonych przez Przedsiębiorców.
 2. Użytkownik u jednego Przedsiębiorcy może przystąpić do jednego Programu Lojalnościowego w tym samym czasie.
 3. Przedsiębiorca określa w zależności od Programu Lojalnościowego:
  • mechanizm Programu Lojalnościowego;
  • rodzaje produktów lub usług objętych Programem Lojalnościowym;
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do Nagrody;
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do uzyskania Punktów;
  • ilość Punktów, których uzyskanie uprawnia do Nagrody;
  • rodzaj Nagród (w tym wysokość rabatu) i ich dostępność;
  • czas trwania Programu Lojalnościowego;
  • punkty handlowe Przedsiębiorcy, objęte Systemem TapOn.
 4. Za pośrednictwem wiadomości wysyłanych przez System TapOn na Konto Użytkownika, Użytkownicy będą informowani o zmianach wprowadzanych przez Przedsiębiorców, dotyczących Programów Lojalnościowych, jak również o zakończeniu prowadzenia przez Przedsiębiorcę Programu Lojalnościowego.
 5. Za dostępność i przyznawanie Nagród w ramach Programów Lojalnościowych odpowiadają Przedsiębiorcy, do których należą dane Programy Lojalnościowe.
 6. Zasady odbioru Nagród od Przedsiębiorcy w przypadku spełnienia kryteriów określonych przez Przedsiębiorcę w Programie Lojalnościowym ustala Przedsiębiorca. Do odbioru Nagrody konieczne jest podanie przez Użytkownika numeru telefony komórkowego, na który będzie przesyłany każdorazowo kod PIN. Otrzymanie nagrody wymaga uprzedniego podania autoryzującego wymianę kodu PIN przesyłanego na numer telefonu komórkowego uprzednio podany przez Użytkownika. Odbiór Nagrody następuje w punkcie handlowym Przedsiębiorcy lub w innym określonym przez niego miejscu.

IX. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

 1. Zapisanie na Koncie Użytkownika Punktów, nabycia towarów i skorzystania z usług i przypisanie ich do konkretnego Programu Lojalnościowego, następuje za pomocą Karty Użytkownika lub Mobilnej Karty Użytkownika, poprzez zeskanowanie Kodu QR, zamieszczonego na Karcie Użytkownika lub Mobilnej Karcie Użytkownika przy pomocy Tabletu, zainstalowanego w punkcie handlowym Przedsiębiorcy. Zapisanie Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług następuje niezwłocznie po ich nabyciu. Użytkownik nie ma roszczenia o zapisanie na Koncie Użytkownika Punktów lub aktywności w postaci nabycia towarów i usług w terminie późniejszym.
 2. Punkty ani aktywność w postaci nabycia określonej ilości lub wartości towarów i usług, zapisane na jednym Koncie Użytkownika, nie mogą być przepisywane, wymieniane ani w jakikolwiek inny sposób przekazywane na inne Konta Użytkownika.
 3. Zgubienie, zniszczenie lub utracenie Smartfona lub Karty Użytkownika, także odinstalowanie lub innego rodzaju utrata Mobilnej Karty Użytkownika, nie powoduje utraty przez Użytkownika zapisanych na Koncie Użytkownika Punktów ani aktywności w postaci nabycia towarów lub usług.

X. STATUSY

 1. Użytkownicy, w zależności od aktywności w Systemie TapOn, mogą próbować osiągnąć specjalne Statusy. Statusy przyznaje wyłącznie Zarządzający.
 2. Zarządzający w Systemie TapOn określi jaką aktywnością musi wykazać się Użytkownik, aby uzyskać Punkty uprawniające do osiągnięcia określonego Statusu.
 3. Zarządzający przewiduje, iż do aktywności, o której mowa w punkcie 2 powyżej będą zaliczane:
  1. połączenie przez Użytkownika Konta Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym, poprzez System TapOn.
  2. wypełnienie formularza danych osobowych (dane osobowe Użytkowników są objęte ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Polityką Prywatności;
  3. Meldunek. Warunkiem odnotowania obecności na portalu społecznościowym jest dostosowanie przez Użytkownika posiadanych, w ramach konta na portalu społecznościowym, ustawień prywatności.

XI. WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach Systemu TapOn Przedsiębiorcy mają możliwość wysyłania do Użytkowników ankiet badania opinii konsumenta, informacji o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Przedsiębiorcy, w drodze wiadomości e-mail lub wiadomości PUSH na Smartfon, w zależności od indywidualnych ustawień Użytkownika.
 2. Zarządzający może informować Użytkowników o przystąpieniu Przedsiębiorcy do Systemu TapOn.
 3. Zarządzający może, w drodze wiadomości e-mail lub wiadomości PUSH na Smartfon, kierować do Użytkowników informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jak również:
  • ankiety lub badania opinii, których wyniki kierowane są do Przedsiębiorcy lub Zarządzającego;
  • wiadomości informujące o aktywnościach w punkcie handlowym Przedsiębiorcy takich jak: promocje, informacje o nowościach, wyprzedażach itp.
  • Informacji o korzyściach przypisanych do danego Statusu bądź innych informacji handlowych, marketingowych, promocyjnych, biznesowych, technicznych

XII. APLIKACJA DO MOBILNEJ KARTY UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z aplikacji służącej do zainstalowania na Smartfona, celem wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika na zasadzie licencji niewyłącznej, niezbywalnej, bez prawa do sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej Użytkownikowi przez Zarządzającego z chwilą jego pobrania. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: zainstalowanie na Smartfonie, tworzenie Konta Użytkownika, generowanie Mobilnej Karty Użytkownika, uczestnictwo przez Użytkownika w Systemie TapOn na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystywanie do zbierania Punktów, i aktywności w postaci nabycia towarów i usług oferowanych w ramach Systemu TapOn, zapisywania ich i odbioru Nagród zgodnie z Regulaminem.
 2. Licencja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w szczególności nie obejmuje przetwarzania, modyfikacji, zwielokrotniania, wytwarzania, kopiowania, powielania, wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, dzierżawy, leasingu, udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bezpłatnie ani odpłatnie, ani wykorzystywania w innych celach niż określone w Regulaminie.
 3. Udzielenie licencji jest bezpłatne.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, powstałe w związku z utratą lub udostępnieniem osobom trzecim Karty Użytkownika, Smartfona, Mobilnej Karty Użytkownika, numeru PIN, a także loginu lub hasła do Konta Użytkownika;
  2. treść, zasady oraz warunki Programów Lojalnościowych oferowanych przez Przedsiębiorców, sposób realizacji Programów Lojalnościowych przez Przedsiębiorców, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Przedsiębiorców, w szczególności wynikających z Programu Lojalnościowego Przedsiębiorcy, w tym także za wady fizyczne lub prawne Nagród również z tytułu rękojmi lub gwarancji, a także za niedostępność Nagród oferowanych przez Przedsiębiorców w ramach Programów Lojalnościowych lub wystąpienie Przedsiębiorców z Systemu TapOn;
  3. niedostępność lub utrudniony dostęp do oprogramowania służącego do instalacji na Smartfona, w celu wygenerowani Mobilnej Karty Użytkownika, a także niemożność zalogowania się na Konto Użytkownika - wynikających z awarii lub innych błędów technicznych, w tym w szczególności powstałych z powodu siły wyższej, awarii oprogramowania, ingerencji osób trzecich oraz niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców innych usług;
  4. awarię lub uszkodzenie Tabletu lub Smartfonu oraz za niespełnienie przez Smartfon odpowiednich warunków technicznych lub nieposiadających odpowiedniego oprogramowania, które jest wymagane do korzystania przez Użytkownika z Systemu TapOn i instalacji aplikacji służącej do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika;
  5. brak dostępu do Internetu lub utrudniony dostęp do Internetu oraz wadliwości w funkcjonowaniu geolokalizacji (stosowanej przy użyciu GPS), multilateracji bezprzewodowej sieci WiFi;
  6. szkody powstałe w wyniku niezgodnych z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub dobrymi obyczajami, działań lub zaniechań Użytkownika, Przedsiębiorcy lub osób trzecich.
  7. utrudniony dostęp lub brak dostępu do Systemu TapOn spowodowany wprowadzaniem ulepszeń, zmian lub aktualizacji;
  8. szkody (w tym utratę Punków, utratę zapisanych aktywności polegających na nabyciu towarów lub usług lub innych danych zapisanych na Koncie Użytkownika, niemożność zrealizowania Nagrody, przerwy w działaniu) wynikłe z błędów w oprogramowaniu powyżej wskazanych elementów, powstałych niezależnie od działań Zarządzającego. Jednocześnie Zarządzający oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia występowaniu jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu;
  9. zmiany, wygaśnięcie lub likwidację Systemu TapOn i wynikające z tego powodu likwidacje Kont Użytkowników i Punktów oraz aktywności na nich zapisanych;
  10. za wszelkie zdarzenia leżące po stronie Przedsiębiorców w tym za kondycję finansową Przedsiębiorcy, ogłoszenie upadłości lub likwidację Przedsiębiorcy.
 2. Odpowiedzialność Zarządzającego w stosunku do Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonych w Regulaminie zobowiązań ogranicza się do zobowiązań wyraźnie nałożonych Regulaminem na Zarządzającego oraz ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez Użytkownika szkody. Wyłączona jest odpowiedzialność Zarządzającego za utratę jakichkolwiek danych, w tym w szczególności utratę lub niemożność uzyskania Punktów, dokonania lub zapisania aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub odebrania Nagród w Programach Lojalnościowych, w przypadku, w którym taka utrata spowodowana zostanie z przyczyn niezależnych od Zarządzającego.
 3. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia niezwłocznie Przedsiębiorcy, niemożności skorzystania z funkcji Systemu TapOn, a w przypadku spostrzeżenia awarii Systemu TapOn poza punktem handlowym Przedsiębiorcy – w terminie 24 godzin na adres e-mail reklamacje@tapon,pl, przez formularz kontaktowy, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do Zarządzającego z tytułu awarii lub ograniczonego dostępu do Systemu TapOn.
 4. Żadne z zawartych w Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie oprogramowania obsługującego System TapOn.

XIV. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez Zarządzającego są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Treść reklamacji przesyłana jest na adres e-mail Zarządzającego reklamacje@tapon.pl.
 2. Zarządzający rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w toku rejestracji.

XV. REZYGNACJA, LIKWIDACJA SYSTEMU TapOn

 1. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z usług świadczonych przez Zarządzającego i wystąpić z Systemu TapOn. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie, na adres tapon@tapon.pl żądania usunięcia Konta Użytkownika i oświadczenia o rezygnacji z usług świadczonych przez Zarządzającego.
 2. Rezygnacja powoduje utratę zgromadzonych Punktów i aktywności w postaci nabycia towarów i usług, zapisanych na Koncie Użytkownika oraz wygaśnięcie licencji, o której mowa w rozdziale XI Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany odinstalować wszelkie oprogramowanie zainstalowane w ramach Systemu TapOn, w szczególności zainstalowane na Smartfona w celu wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika.
 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji Zarządzający usunie Konto Użytkownika.
 4. Rezygnacja z Systemu TapOn nie ma wpływu na nabycie przez Użytkownika towarów i usług objętych Systemem TapOn, nie powoduje również utraty odebranych przez Użytkownika Nagród z wyjątkiem rabatu, którego utrzymanie, likwidacja lub modyfikacja zależą od decyzji Przedsiębiorcy.
 5. Do likwidacji Systemu TapOn punkty 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

XVI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Zarządzający ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkowników oraz opublikuje nowy tekst Regulaminu na stronie internetowej www.tapon.pl oraz prześle treść nowego Regulaminu na adresy e-mail Użytkowników, podane w trakcie procedury utworzenia Konta Użytkownika. Zmiana adresu e-mail przez Użytkownika nie powoduje nieskuteczności zmian w Regulaminie względem tego Użytkownika. Użytkownik powinien w przypadku zmiany adresu e-mail uaktualnić niezwłocznie swój adres mailowy. Konsekwencje nieuaktualnienia adresu e-mail przez Użytkownika ponosi sam Użytkownik.
 2. Zmienione postanowienia Regulaminu wpływające na prawa i obowiązki Użytkowników, zostaną przedstawione Użytkownikom do akceptacji. Warunkiem dalszego korzystania z usług świadczonych przez Zarządzającego, uczestnictwa w Systemie TapOn i odbioru Nagród będzie zaakceptowanie nowych postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z Systemu TapOn.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, nie wpływającego na prawa i obowiązki Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach za pośrednictwem Konta Użytkownika.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2014 roku.
 2. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu TapOn, oprogramowania, Kart Użytkownika, Mobilnych Kart Użytkownika oraz innych danych zawartych w Regulaminie mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres pytania@tapon.pl.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, a w miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie będzie miało postanowienie najbardziej zbliżone z uwagi na charakter świadczonych przez Zarządzającego usług.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Notyfikacja została poprawnie wysłana

-